*Special Prize Winner

Romantic Composition

Gold Prize

⭐⭐⭐⭐⭐

Huiying Cao

Cello

Hujie Chen

Clarinet

Hoa-Tinh Le, Andrew Lee, Zhilu Wang,  Daniel Stang, Karen Hao

Piano

Silver Prize

⭐⭐⭐

Zigu Ai*

Guitar

Stepan Dyakonov*, Hanyang Liu*, Sihan Lu, Joel Zhang Jie Pau, Ngar Man Lau, Yiqian Zhao

Piano

Lauren Roehr

Violin

Bronze Prize

Yunxi Jin, Jiaoyuan Li, Yuetong Song, Yuyuan Zhang

Piano