*Special Prize Winner

Modern Composition

Gold Prize

⭐⭐⭐⭐⭐

Hujie Chen

Clarinet

Jeanne Hourez, Mo Suet Ng

Piano

Shenghan Gao

Organ

Silver Prize

⭐⭐⭐

Claire (Xintong) Song, Siu Shing Diamond Man, Yuna Ge

Piano

Bronze Prize

Shiqin Li

Violin

Wei Guo, Yuhan Zhai

Piano

 

 

 

Original Composition

Gold Prize

⭐⭐⭐⭐⭐

Yinan Zhang, Dai'er Wang*

Piano

Silver Prize

⭐⭐⭐

Emily Mellor

Piano

Bronze Prize

Not Awarded

 

 

 

 

Jazz Composition

Gold Prize

⭐⭐⭐⭐⭐

Jia Li

Piano

Silver Prize

⭐⭐⭐

Not Awarded

Bronze Prize

Not Awarded

 

 

 

 

British Composition

Gold Prize

⭐⭐⭐⭐⭐

Yao Xin Candy Chen

Violin

Silver Prize

⭐⭐⭐

Not Awarded

Bronze Prize

Not Awarded