​1💎=5

Name

Huijie Chen

Fiona Lu

Enhao sang

Hoa-Tinh Le

Amir Pedersoli

Sophie An

Daphne Welter

James Kim

Luke Eggert

Daniel Stang

Jon Ping De Hiew

Melanie Hau

Lingtong Guan

Lilla Szabó

Xinyi Shen

Liwei Yang

Ningfei Yuan

Meredith Hau

Yufei (Kylie) Chen

Gilli Jones

Enyu Zhang

Zexi Yu

Dawson Ma

Xiaocheng Zhu

Jane Ho

Marco Liang

Guillaume Benoliel

Caroline Wang

Wilson Fung

Charles Peng

Vanisha Vig

Ella Peng

Felix Welter

Edmond Fung

Johann Peng

Hilarie Kam

Mingzhi Li

Wendy Zhang

Claire Song

Qianyan wu

Yiyang liu

Can Sarac

Leonard Mihale

Carmen Sanchez Almoguera

Bruno Francesco Leone

Dinu Stefan

Meghan Barron

Grace Yeo

Arian Grainger

Vinsson Li

Annabel Rae Ng

Dean An

Christopher Elmebrandt

Yucen Jin

Sophie An

Victor Guan

Yining Zhu

Lo Tsz Yan

Feihong Lu

Yandong Liu

Angela Zhu

Violette Molson

Zoe Yu

Jack Coombe

Jiaxuan Lu

Mishal Mukadam

Emma Gibbons

Luke Knight

Teddy Farrow

Xiyan Pan

Fatima Sadiq

Sebastian Wang

Maxim Ryan

Elias Begum

Sohail Barr

Alison Pearce

Alasdair Gray

Makayla Ryan

Dahua Lu

Harry Graham

Alex Warren

Kasumi Fuji

Davi Borz

Min-su Kim

Zu Zhang

Howard Chou-hao Tong

Han​nah Stoner

Grace Wang

Oliver Chris

Grace Nedelkovska

Mike Ramos

Ella Narodytska

Xiaopeng Zhu

Sarah Nisse

Claire Wang

Tianyi Xiang

Xiaomo Zhang

Jen-Hao Park

Kentor Yamazaki

Murray Abasaov

Myuka Uramo

Emanuel Rehz

Stephen Williams

William Michael

Peter Stenson

Yubai Chen

Mio Ishikawa

Meihui Lee

Bixia Zhang

Sarah Chung

Henri Fazen

Tony Peterson

Chenjie Pan

Ashley Palmer

Barry Clark

Jack Rice

Helen Russell

Meiyi Tang

Enqi Lin

Aleena Galvan

Sania Adamson

Chloe Slater

Aqib Ware

Tianya Wu

Andy Yong

Anne Cohen

Mary Halvorson

Edward Lei

Clayton Hinton

Ailin Guo

Dahua Lu

Jessica Zhang

Lucas Wilson

Sarah Chung

Jen-Hao Park

Yubai Chen

Kentor Yamazaki

Howard Chou-hao Tong

William Dong

Suyan Qin

Maeve O'neill

Dustin Correa

Xiaomo Zhang

Award Points 

13💎💎⭐⭐⭐

10💎💎

10💎💎

10💎💎

8💎⭐⭐⭐

8💎⭐⭐⭐

8💎⭐⭐⭐

6💎⭐

6💎⭐

6💎⭐

6💎⭐

6💎⭐

6💎⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

5⭐⭐⭐⭐⭐

4⭐⭐⭐⭐

4⭐⭐⭐⭐

4⭐⭐⭐⭐

4⭐⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

3⭐⭐⭐

2⭐⭐

2⭐⭐

2⭐⭐

2⭐⭐

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

London Young Musician of the Year - 6 Points Line

Supporting the worldwide learning and creation of music in partnership with:

True Art Trusted Competition | Bakitone International Competitions Network | World Musicians League

Registered No. UK160620200003

This work is licensed under a

Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International License. 

londonyoungmusic@gmail.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

World Musicians League  © Talent Support Project