Young Musicians比赛_Logo (9).png

👑 Guillaume Benoliel

👑 Enhao Sang

👑 Dawson Ma

👑 Xiaocheng Zhu

👑 Jane Ho

👑 Marco Liang

Yining Zhu

Lo Tsz Yan

Feihong Lu

Yandong Liu

Angela Zhu

Anne Cohen

Mary Halvorson

Edward Lei

Clayton Hinton

Sarah Nisse

🚩👑 Luke Eggert

🚩👑 Daniel Stang

​🌟👑 Hoa-Tinh Le

👑 Enyu Zhang

Yucen Jin

Sophia An

Victor Guan

Annabel Rae Ng

👑 Zexi Yu

Ailin Guo

Dahua Lu

Jessica Zhang

Lucas Wilson

👑 Amir Pedersoli

👑 Ningfei Yuan

👑 Meredith Hau

👑 Yufei (Kylie) Chen

👑 Gilli Jones

Vinsson Li

Dean An

Christopher Elmebrandt

Sarah Chung

Jen-Ho Park

Yubai Chen

Kentor Yamazaki

Howard Chou-hao Tong

👑 Caroline Wang

Maxim Ryan

Andy Yong

👑 Liwei Yang

🚩👑 Lingtong Guan

Fatima Sadiq

Sebastian Wang

William Dong

Suyan Qin

Supporting the worldwide learning and creation of music in partnership with:

True Art Trusted Competition | Tomplay | Chimes Music

Registered No. UK160620200003

This work is licensed under a

Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International License. 

londonyoungmusician@gmail.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

World Musicians League  © Talent Support Project